اخبار فناوری » جهرمی: چرخه واردات موبایل معیوب است