اخبار گوناگون » دکتر سلطانی فر به مناطق محروم توجه ویژه ای دارد